krosny

teatr jednego mima!

operator strony:
Impresariat ZróbKabaret.pl
GnP sp. z o.o. sp. k.
ul. Kościuszki 23
05-082 Blizne Jasińskiego
Polska
krosny@zrobkabaret.pl
www.zrobkabaret.pl


prawa autorskie, projekt graficzny i wykonanie:
arte gemini i.c.r.
contact@artegemini.com
www.artegemini.com


materiał zdjęciowy: Ottavio Tomasini
www.ottaviotomasini.it

Warunki Strony

Osoby odwiedzające naszą stronę zobowiązane są przestrzegać niżej podanych warunków. Dlatego przed podjęciem dalszych działań prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami, w których określenie "ta strona internetowa" oznacza stronę www.krosny.pl

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Ta strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które wprowadzono w celu uzyskania pomocy w szybkim i łatwym odszukiwaniu odpowiednich stron, usług i/lub produktów interesujących odwiedzającego. Tylko odwiedzający podejmuje decyzję o przydatności usług i/lub produktów udostepnianych poprzez takie strony. arte gemini nie ponosi odpowiedzialności za właścicieli i administratorów takich stron, ani za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani też za treść ich stron, a także nie udziela i nie zawiera żadnych warunków, gwarancji lub nie składa innych oświadczeń, ani też nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za takie strony (w tym odpowiedzialności w związku z ewentualnym roszczeniem w zakresie treści takiej zewnętrznej strony. w przypadku gdynarusza ona prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej osób trzecich).


Wszystkie informacje lub wskazówki przekazywane poprzez taką stronę internetową mają charakter ogólny i nie należy się na nich opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. arte gemini dołoży starań, aby informacje przekazywane za pośrednictwem takich stron były poprawne w momencie ich uwzględniania na stronie, ale nie udziela żadnych gwarancji w zakresie ich dokładności. arte gemini nie odpowiada za podejmowanie działań w oparciu o takie informacje lub wskazówki lub za straty lub szkody poniesione przez odwiedzającego stronę w wyniku podjętych działań.

Warunki

Niniejsza strona internetowa zawiera materiał obejmujący tekst, zdjęcia i inne obrazy, oprogramowanie i dźwięk, które podlegają ochronie w zakresie praw autorskich i/lub praw do własności intelektualnej. Wszystkie prawa autorskie i do własności intelektualnej w zakresie takiego materiału stanowią własność arte gemini lub zostały spółce przekazane na zasadzie licencji przez właściciela (li) takich praw, co umożliwia korzystanie z materiału na stronie internetowej

Odwiedzającemu nie wolno

kopiować (w tym poprzez drukowanie na papierze, zachowywanie na dysku, ładowanie oraz przy pomocy innych technik), rozprowadzać (w tym rozprowadzać kopii), nadawać, zmieniać lub ingerować w jakikolwiek sposób, albo wykorzystywać inaczej materiał zawarty na stronie za wyjątkiem dopuszczalnych sytuacji wymienionych wyżej. Ograniczenia te dotyczą wszystkich zamieszczonych na stronie materiałów lub ich częściusuwać jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych lub innych informacji o własności intelektualnej znajdujących się w materiale oryginalnym z jakiegokolwiek materiału skopiowanego lub wydrukowanego ze strony;


URL strony (stron), z których proponowany jest link do strony


URL strony (stron) na tej stronie, z której proponowany jest link

w celu podjęcia przez nas decyzji co do ewentualnej zgody.


Zmiany warunków

www.artegemini.com może dokonywać zmian warunków w podanej wyżej klauzuli w jakimkolwiek czasie. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację obowiązujących warunków oraz klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności. Należy je za każdym razem sprawdzać podczas odwiedzania tej stronty.


Ochrona danych

Dane osobowe przekazane arte gemini poprzez stronę internetową zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Przed wejściem na naszą stronę proszę zapoznać się z jej zasadami. Przekazując swoje dane osobowe odwiedzający wyraża zgodę na przestrzeganie naszych zasad prywatności danych osobowych.


Zażalenia

W razie zapytań lub zażaleń dotyczących tej strony internetowej proszę skontaktować się z operatorem strony www.krosny.pl pod adresem podanym powyżej.


Prawo mające zastosowanie

Niniejsze warunki podlegają interpretacji zgodnie z polskim prawem, zaś w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego w związku z tymi warunkami lub sporu w związku z funkcjonowaniem strony internetowej o charakterze zarówno kontraktowym lub deliktowym lub innym właściwymi do rozstrzygania takiego sporu będą sądy w Polsce posiadające w tym zakresie niewyłączną jurysdykcję.